Reklamačný poriadok internetového obchodu Extrashop.sk

Kategórie
 
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu Extrashop.sk

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")
 
- pre stiahnutie reklamačného formulára kliknite SEM

 

Úvodné ustanovenia.

 

 

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode Extrashop.sk je TM Net s.r.o., Clementisova 1981, Topoľčany 955 01.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

 

 

Postup vybavovania reklamácií.

 

 

1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu poštou, konkrétne vyplnením tohto reklamačného protokolu a jeho odoslaním na adresu TM Net s.r.o., Dopravná 2099/2, 955 01  Topoľčany. Pri každej reklamácii je potrebné zaslať aj kópiu faktúry a reklamovaný tovar! V prípade nesplnenia tejto podmienky nebudeme považovať reklamáciu za prijatú. Poštovné pri zasielaní reklamovaného alebo vráteného tovaru hradí objednávateľ - zákazník. Dôležité upozornenie: Balík nikdy neposielať ako dobierku,v tom prípade by sme ho nemohli prevziať!

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie
Súčasťou reklamácie musí byť bezpodmienečne aj kópia dokladu o nákupe - faktúry!

3. V prípade podania reklamácie poštou: Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa)
 
7. Ak prišiel tovar poškodený, je to potrebné nám to najneskôr do 24 hodín od prevzatia nahlásiť  telefonicky alebo e-mailom. V opačnom prípade sa objednávka považuje za kompletnú a v bezchybnom stave. Ihneď po prevzatí tovaru je potrebné skontrolovať jeho stav, v prípade poškodenia je potrebné okamžite kontaktovať kuriéra a spísať s ním škodový zápis. Ak tento postup nebude dodržaný, nenesie naša spoločnosť žiadnu zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy. Tovar zasielame vždy skontrolovaný a nepoškodený! Mechanické poškodenie tovaru zákazníkom nie je dôvodom na reklamáciu.

8. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

 

 

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 01.01.2015 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia